fbpx
facebook google plus

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową!

Profesjonalne szkolenie biznesowe i szkolenia językowe dofinansowane w 80-100 % na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Link do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:  https://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/

Profesjonalne szkolenie biznesowe i szkolenia językowe dla firm dofinansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS dla firmy

Rozwój przedsiębiorstwa wymaga stałej inwestycji w kapitał ludzki. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) wspiera pracodawców pragnących podnieść kompetencje swych pracowników. Droga do uzyskania dofinansowania wymaga sprecyzowania potrzeb szkoleniowych oraz przygotowania dokumentów, Cambridge School of English wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i oferuje nieodpłatną pomoc w uzupełnieniu wniosku.

Cambridge School of English z powodzeniem organizuje kursy języka angielskiego finansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).

Krajowy fundusz szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków funduszu pracy i ukierunkowany jest na wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.
Jego zasadniczym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby aktywne zawodowo z powodu kwalifikacji i kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i gospodarki.

Inwestycja w potencjał kadrowy umocni zarówno pozycję przedsiębiorstw, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Środki finansowe płynące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wspomagają przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy oraz umiejętności osób pracujących lub poszukujących pracy. Szkolenia językowe organizowane są na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 do C2 zgodnie z metodologią Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i uwzględniają elementy języka specjalistycznego oraz profesjonalnej komunikacji w docelowym środowisku pracy.

Kto może skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)?

Z dofinansowania na kształcenie mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, zarówno duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa. Warunkiem koniecznym jest zatrudnianie co najmniej jednego pracownika w oparciu o umowę o pracę.

Jaki jest poziom dofinansowania, które można uzyskać?

 • dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia
 • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia

Dlaczego Cambridge School of English?

 • Jesteśmy wiarygodną firmą, która działa na rynku szkoleń edukacyjnych niemal 30 lat
 • Od kilku lat z powodzeniem realizujemy szkolenia finansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy - przykłady niektórych szkoleń wymienione są poniżej
 • Oferujemy szkolenia z zakresu języka specjalistycznego (biznes, rekrutacja, logistyka, prawo, budownictwo, marketing i wiele innych)
 • Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
 • Posiadamy akredytację Kuratorium Oświaty
 • Pomagamy w określeniu indywidualnych potrzeb szkoleniowych
 • Oferujemy nieodpłatną pomoc w wypełnieniu wniosku, aby maksymalnie zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania.
 • Nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Urzędów Pracy

Organizacja szkoleń finansowanych przez KFS (szkolenia dla bezrobotnych) – krok po kroku

 • Wypełnienie niezbędnej dokumentacji - zespół Cambridge School of English służy pomocą podczas wypełniania wniosku o przyznanie dotacji na kurs językowy. Wykwalifikowana kadra pracowników szkoły chętnie udzieli wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowania dokumentacji.
 • Analiza potrzeb - to etap, podczas którego staramy się jak najlepiej poznać oczekiwania uczestnika szkolenia, w oparciu o uzyskane informacje i własne doświadczenia określamy ramy szkolenia.
 • Ustalenie poziomu językowego - każdy uczestnik szkolenia finansowanego przez KFS przystępuje do testu poziomującego w formie pisemnej oraz ustnej.
 • Opracowanie szczegółowego programu szkolenia - metodycy Cambridge School of English, w oparciu o informacje uzyskane w poprzednich etapach, przygotowują spersonalizowany program nauczania. proponujemy profil słownictwa, podręczniki, elementy, na które położymy największy nacisk w czasie szkolenia. Program nauczania obejmuje m.in. zagadnienia związane z przeprowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. Kurs jest zorientowany na rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie rozwoju słownictwa, poprawnej wymowy, słuchania ze zrozumieniem, gramatyki, konstruowania wypowiedzi pisemnych, nauki sprawnej komunikacji.
 • Czynności przygotowawcze -  przede wszystkim ustalenie terminów spotkań oraz wybór lektora lub lektorów, którzy poprowadzą dany kurs finansowany przez KFS.
 • Uruchomienie właściwych zajęć - oznacza także rozpoczęcie stałej opieki metodycznej ze strony szkoły. Metodyk Cambridge School of English pozostaje  w stałym kontakcie z lektorami prowadzącymi wizytując okresowo zajęcia, lektorzy prowadzą dzienniki zajęć, na podstawie których zdajemy raport. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik szkolenia przystępuje do egzaminu. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji na danym poziomie określanym na podstawie egzaminu. Wyniki egzaminu wraz ze szczegółowym raportem przedstawiane są we właściwym urzędzie.

Poniżej zamieszczamy kilka przykładów szkoleń językowych finansowanych przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), które organizowane były przez Cambridge School of English w roku 2017:

 • Szkolenie z języka angielskiego z elementami marketingu i PR (public relations) na poziomie A2
 • Kurs języka angielskiego z zakresu prowadzenia procesów rekrutacyjnych na poziomie B1
 • Kurs języka angielskiego z zakresu architektury na poziomie A2
 • Kurs języka angielskiego z zakresu budownictwa na poziomie B1
 • Kurs języka angielskiego z elementami języka z zakresu administracji publicznej na poziomie B2
 • Kurs języka angielskiego z elementami języka biznesu oraz negocjacji na poziomie B1
 • Szkolenie z języka z elementami języka prawniczego na poziomie A2
 • Kurs języka angielskiego z elementami transportu i logistyki na poziomie B1
 • Kurs języka angielskiego z elementami słownictwa z zakresu opieki zdrowotnej i społecznej
 • Kurs języka z elementami języka reklamy na poziomie A2

Zespół Cambridge School of English chętnie udzieli wszelkich informacji na temat szkoleń językowych finansowanych przez KFS (szkolenia dla bezrobotnych oraz szkolenia językowe dla firm i pracowników).

Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: (22) 622 30 19 lub (22) 622 40 98

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

UWAGA! W dniu 25.01.2018r. zmianie uległ §5 ust. 1 Zasad przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy w 2018r.


Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w dniach 1-14 lutego 2018r. ogłasza nabór wniosków
o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego

Wnioski złożone przed oraz po wyznaczonym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Środki będą przyznawane zgodnie z Zasadami przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy w 2018r., z którymi pracodawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

Obowiązujące w 2018r. Zasady oraz Wniosek wraz z załącznikami można pobrać poniżej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, adresowana do pracodawców wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Urząd będzie przyznawał wsparcie ze środków KFS w 2018 roku Pracodawcom, których wnioski spełniają przynajmniej 1 priorytet Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może uzyskać finansowanie następujących działań:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

O wyniku rozpatrzenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany pisemnie. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd zawrze z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Działania rozpoczęte przed zawarciem wyżej wymienionej umowy oraz działania opłacone przez pracodawcę przed otrzymaniem (na rachunek bankowy) środków z Urzędu nie będą finansowane.

Wszystkie finansowane działania muszą rozpocząć się w 2018r.

UWAGA! W związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ograniczonego limitu środków KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego w kwocie 1 207 500,00zł, przy bardzo dużym zainteresowaniu pracodawców tą formą wsparcia, kierując się zasadą racjonalności i gospodarności wydatkowania środków publicznych, celem objęcia wsparciem jak największej liczby pracodawców, urząd wprowadził ograniczenia w zakresie finansowania wskazane w §7 Zasad.

Kontakt do komórki organizacyjnej zajmującej się Krajowym Funduszem Szkoleniowym: Urząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10a, pok. 103, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (22) 837 23 76

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS) - INSTRUMENT POLITYKI RYNKU PRACY

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) powstał ze środków Funduszu Pracy w celu wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W szkoleniach mogą brać udział również pracodawcy i właściciele firm.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS jest instrumentem polityki rynku pracy wspierającym osoby pracujące w aktualizowaniu lub nabywaniu nowych kompetencji i pomagającym w dostosowaniu się do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki i zmian zachodzących na rynku pracy.

Celem utworzenia KFS jest również zapobieżenie utraty zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu braku właściwych kompetencji, braku wiedzy zawodowej lub jej nieadekwatności. Inwestycja w kadry, zwiększenie potencjału kadrowego, to możliwość podniesienia pozycji rynkowej firmy oraz samych pracowników na rynku pracy.

Szkolenia językowe i biznesowe dla firm dofinansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) - PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW w 2017 r.

Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznaczane się na finansowanie działań, które mają na celu kształcenie ustawicznego pracowników i pracodawców.
Środki te wspomagają przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017 dotyczące kwoty 157 275 400 zł są następujące:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS 2017 - PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017 są następujące:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).

Profesjonalne szkolenie biznesowe dofinansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) - ODBIORCY ŚRODKÓW Z KFS 2017 - FINANSOWANIE KWOTY DO 100% KOSZTÓW SZKOLEŃ

Pracodawca może otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2017) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego - w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) - ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mają na celu wspieranie inwestycji w kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2017) pracodawca może przeznaczyć na:

 1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

KFS 2018 - SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW

Pracodawca składa wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Cambridge School of English z przyjemnością udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku.
Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

KFS 2018 - ZDOBĄDŹ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W SWOJEJ FIRMIE !

ZDOBĄDŹ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ DLA SWOJEJ FIRMY

 1. Wybierz szkolenie z oferty Cambridge School of English lub L2 – Language Consulting.
 2. Złóż wniosek o dofinansowanie szkolenia do Powiatowego Urzędu  Pracy.
 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z Powiatowym Urzędem Pracy.
 4. Zapraszamy na szkolenie.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

Wniosek składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy - właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

POMOC W WYPEŁNIENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

W przypadku pytań i wątpliwości  skontaktuj się z nami.


KONTAKT Cambridge School of English lub L2 – Language Consulting:

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: (22) 622 30 19 lub (22) 622 40 98

EWIDENCJA

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS):

Cambridge School of English - http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=27370

L2 – Language Consulting - http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=42736

POLECAMY KURSY I SZKOLENIA

Szkolenia językowe dla firm:

Cambridge School of Englishhttp://cambridge.com.pl/kursy-stacjonarne/szkolenia-dla-firm.html

L2 – Language Consultinghttp://language.com.pl/kim-jestesmy/co-nas-wyroznia.html

Profesjonalne szkolenia biznesowe: http://language.com.pl/szkolenia-zawodowe.html

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia z zarządzania, m.in.

 • kursy menadżerskie zarządzania strategicznego,
 • szkolenia z  zarządzania kryzysowego,
 • zarządzanie zmianą, finansami, portfolio projektowym,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi, Assessment i Development Center,
 • rozwój talentów, szkolenia dla start-upów,
 • szkolenia z przedsiębiorczości korporacyjnej,
 • imprezy, których celem jest budowanie zespołów

Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem międzynarodowej platformy symulacyjnej do nauki zagadnień biznesu "Simteam".  Korzystanie z symulacji w czasie szkolenia znacząco wpływa na efektywność uczenia się i rozwój kompetencji, gdyż zawiera czynnik zabawy, a także angażuje emocje uczestnika. Badania pokazują, że nauka poprzez symulację umożliwia 75% wskaźnik przyswajania wiedzy, podczas gdy tradycyjne uczenie się poprzez słuchanie zapewnia tylko 10% wskaźnik przyswajania wiedzy.
Z przyjemnością informujemy, że współpracujemy z doświadczonymi trenerami i wykładowcami z Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania).

Pożyteczne linki:

Urząd Pracy Warszawa:

http://warszawa.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

 

UWAGA! Nasza strona używa cookies i innych technologii zbierania danych.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ten proces.

Zrozumiałem

addvantage member

kurs, egzamin i certyfikat TOEIC, authorized test centre

kurs, egzamin i certyfikat TOEFL

Nareszcie! Zostań właścicielem Cambridge School of English.

Nasza szkoła językowa proponuje unikalną na rynku polskim możliwość dołączenia do sieci franczyzobiorców.

Więcej informacji